Politiek

door: John van de Rest
Geschreven op 15 februari 2002

In de vorige Overdenking, over een leefbaar Nederland, heb ik al aangekondigd door te gaan met een aantal voorbeelden waarmee ik wil illustreren hoe we aan een beter leefbaar Nederland kunnen werken. Omdat ik denk dat het momenteel steeds minder leefbaar wordt en als we hieraan niets doen dan leven we over 50 jaar in een chaos. Daarbij denk ik meestal aan een wereld zoals die in de “Mad Max” films werd getoond maar ik hoop dat dit sterk overdreven is…

Kernpunten van de achteruitgang zijn simpel maar worden zwaar onderschat:

 • meer en meer mensen leven op een beperkt stukje grond
 • gezond voedsel wordt schaars
 • drinkwater wordt schaars
 • klimaat verandert niet in positieve zin
 • technologische ontwikkelingen worden niet altijd ten goede gebruikt

Hieraan kan ik nog vele gevolgen koppelen en aan elk subgevolg een aparte Overdenking wijden.
Maar ik denk dat de lezer min of meer begrijpt waarover ik het heb met het opsommen van deze feiten.
Hoewel bekend wordt er van regeringswege niet of weinig over gezegd laat staan dat er duidelijke punten op het programma staan. Terwijl toch juist de regering primair maatregelen moet nemen om de feiten te erkennen en er oplossingen voor te vinden.
Vandaar mijn eerste en misschien belangrijkste speerpunt: de politiek.

Natuurlijk roept elke partij wel iets over het milieu.
“Minder energieverbruik”, “Schonere auto’s”, “Terugdringen afvalberg”, “Stimuleren biologische groenteteelt” en nog meer bekende kreten.
Beseft men eigenlijk wel dat het al bijna te laat is?

De gevolgen van de opgesomde feiten zijn al lang voelbaar:

 • Door een teveel aan mensen (van diverse pluimage) in bepaalde gebieden ontstaat er een groeiende onvrede en vaak zelfs agressie.
 • Omdat gezond voedsel schaars wordt hebben we vaak een chronisch tekort aan belangrijke vitaminen en mineralen. De (commercieel) aangeboden aanvullende producten zijn natuurlijk alleen een doekje voor het bloeden!
 • Omdat drinkwater schaars wordt is de zuivering bijna onbetaalbaar en zelfs bijna onmogelijk. We drinken gewoonweg een chemische substantie waarvan de toelaatbare grens steeds meer verlaagd wordt!
 • Wat het klimaat doet met de mens? Minder uren zon, hogere temperaturen waardoor steeds sterkere bacteriën ontstaan die tot steeds moeilijker bestrijdbare ziekten leiden… Dan praat ik nog niet aan het psychische effect van te weinig natuurlijk zonlicht in Nederland.
 • Technologische ontwikkelingen verhogen het consumptieve gedrag en maakt de moderne mens meer en meer tot een achterlijke zombie zonder menselijk gevoel.
  (Natuurlijk is dit het zwaarst omschreven gevolg maar let op mijn woorden…)


Horen we nu partijen tijdens verkiezingen praten over het aanpakken van deze rampzalige gevolgen van de ontwikkelingen? Horen we politici iets in dit verband uitleggen? Ik hoor er niets over. En dat vind ik onbegrijpelijk. Ik denk niet van mezelf dat ik een superintelligent persoon ben. Wat ik denk kunnen velen met mij bedenken en overdenken. Politici zijn over het algemeen goed ontwikkelde lieden die niet alleen denken aan het vullen van hun portemonnee maar denken aan het belang van de mens.
(Of zijn ze toch zo slecht??? Laten we het positief zien!)

De enige reden van het stilzwijgen die ik kan bedenken is dat er geen oplossingen zouden zijn.

 • Misschien is het te duur om meer leefruimte te creëren op plaatsen waar nu nog niet gewoond wordt.
 • Misschien zijn er niet voldoende landbouwers om biologisch (gezond) voedsel te telen en ontbreekt het aan gezonde grond om het te verbouwen.
 • Misschien hebben we nog geen goedkope technologie om water weer drinkbaar te maken.
 • Het klimaat is onomkeerbaar en wordt misschien alleen maar slechter. Misschien weet men nu al dat de planeet aarde over 100 jaar onleefbaar wordt.
 • Misschien wil men het beetje techniek wat nu bestaat gebruiken om de ontevreden mens wat op te vrolijken, zolang er nog tijd van leven bestaat.


Misschien is alles omhuld met stilzwijgen om de mensenmassa niet in paniek te laten raken.
Mens wat ben ik weer positief en toon ik een begrip voor de vermoedelijk betrokken politicus vol wijsheid maar met de rug tegen de muur… Of kan het toch anders?
Eerlijk gezegd kan je mij niet wijsmaken dat de achteruitgang al zover is gevorderd dat ze onomkeerbaar is. Dan accepteert men een verval naar een achterlijke bevolking vergelijkbaar met de vroege middeleeuwen! Nee, mij maak je niet wijs dat men het wel weet maar niet KAN veranderen.

Eerlijk gezegd denk ik (weet ik zeker) dat de hedendaagse politicus het gewoon niet weet!
Men zit zo vastgeroest in bepaalde normen en waarden en is zo gehecht aan een zeker stelsel en systeem dat het moeilijk is de krappe blik te verruimen en te zien waar de menselijke evolutie is aanbeland en waarheen ze op weg is. Een vooruitziende blik naar de situatie over 50 jaar kan ik nergens ontdekken. En dit nu is juist van levensbelang!
De huidige politicus heeft alleen oog voor de status quo.
We leven in een kapitalistisch stelsel waarin het blijkbaar van het grootste belang is dat er naar materiele groei wordt gestreefd. Dit is de hoofdzaak.
Technologische ontwikkelingen kunnen eigenlijk alleen de hoofdzaak dienen.
Door de steeds snellere ontwikkeling van de technologie gaat “het leven” schijnbaar ook steeds sneller. En dat is nog het meest te merken aan de almaar groeiende informatiestroom. Wie niet mee wil of kan versnellen valt al snel uit de boot en moet verder alleen zien te proberen het hoofd boven water te houden. Dit is een van de belangrijkste negatieve effecten in de huidige maatschappij: men trekt het gewoon niet meer!
Halsstarrig probeert het gezag de bevolking er voortdurend bij te trekken want het moet nu eenmaal.
Er wordt zelfs gesproken dat de gegroeide individualisering van de mens in het nadeel werkt en doorbroken moet worden. Het algemeen belang moet weer zwaarder gaan wegen!
Dit zou een teruggang van de evolutie betekenen.
Alles wat de hedendaagse mens in ontwikkeling heeft doorgemaakt zou moeten wijken voor een algemeen belang: een systeem wat niet aansluit op de evolutie van de mens!
Want juist het systeem klopt niet!
Maar als je hierover in discussie zou gaan met de hedendaagse politicus dan is dit niet bespreekbaar. Hij wordt dan wat wit om z’n neus en vreest dat de huidige machtstructuur zal sneuvelen als deze ter discussie zal worden gesteld. Hij weet dat zijn positie afhangt van handhaving van de status quo. Hoe wijs hij ook is en ziet dat een eind in zicht is van de huidige maatschappij: hij hoopt dat het zijn tijd zal uitduren en dat hij nog kan profiteren van het huidige systeem.
Na ons de zondvloed.
Dit vind ik misdadig!

Over het systeem, de maatschappij, de normen en waarden van dit moment kan ik heel veel schrijven maar dat is op deze plaats te veel.
Ik weet gewoon zeker dat we met de huidige ontwikkeling moeten denken aan een heel nieuwe manier van denken. Andere normen en waarden moeten gaan gelden.
De enigen die daaraan kunnen gaan werken zijn de politici. Met nieuwe ideeën komen en concrete plannen maken voor een vernieuwd leefbaar Nederland.
En mondiaal werken aan een nieuwe leefbare wereld.

Op dit moment zie ik binnen de politiek geen tekenen van vernieuwing op dit punt.
Misschien helpt het als mensen zoals ik harder aan de bel gaan trekken.
We moeten ons massaal meer afzetten tegen de huidige politiek dan worden ze misschien wakker.
Denk hier maar eens goed over na!
In een volgende Ovedenking zal ik proberen uit te leggen wat mijn ideeën zijn om een leefbare wereld te creëren.

Welke maatregelen genomen kunnen worden om weer in een stijgende lijn te geraken!

Dit bericht is geplaatst in Cultuurfilosofie met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie